Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trời đã sinh Joe, sao còn sinh... Josep?