Thuốc súng ẩm, pháo hoen gỉ thì “bắn” sao đây, “Pháo thủ”?