Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thu 60 tỉ tài trợ, VFF vẫn kêu lỗ