Thành Lương, "kỷ lục gia" và Cái cúi đầu chào của bóng Vàng