Thành công của Ánh Viên, Xuân Vinh và chuyện của niềm tin, khát vọng