Thắng Malta có 2 bàn, tuyển Anh chưa "cờ bay phần phật"