HLV TRƯỞNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM NGUYỄN HỮU THẮNG:

“Than Quảng Ninh chiếm ưu thế”