Tập đoàn SCG hợp tác với CLB Hà Nội: Điều giá trị hơn cả tiền tỉ