Tài trợ cho... tương lai

Cao Cường được thương hiệu Nhật Bản tài trợ. Ảnh: PV
Cao Cường được thương hiệu Nhật Bản tài trợ. Ảnh: PV
Cao Cường được thương hiệu Nhật Bản tài trợ. Ảnh: PV