Sao Triều Tiên từng đá Champions League sẽ đến Việt Nam