Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rô “béo” gạch tên Rô “điệu”, chọn Messi