Quả bóng vàng 2016 Phạm Thành Lương: “Xin cảm ơn và tôi sẽ còn cố gắng hơn...”