Phung phí cơ hội, tuyển Việt Nam bị sinh viên Hàn Quốc cầm hoà 1-1