Phổ cập World Cup, Chủ tịch FIFA muốn tăng lên 48 đội