Oscar: Tiền là nhất, World Cup có hay không, không quan trọng