Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ơn Trời, Liverpool đã biết thắng trong năm 2017!