Những sự cố lễ khai mạc trong lịch sử thể thao thế giới