Những người sẽ trở thành “hàng miễn phí” sau mùa 2016-17 của NHA