"Người không phổi" Phạm Đức Huy: Trở về báo công với người bác quá cố

"Người không phổi" Đức Huy (số 15).
"Người không phổi" Đức Huy (số 15).
"Người không phổi" Đức Huy (số 15).
Lên top