Nghĩa cử của FLC Thanh Hóa với đồng bào vùng lũ lụt

Ảnh: H.A
Ảnh: H.A