Mourinho cũng chẳng hơn gì Moyes “tai họa” hay "Van... Gàn“