Lương Xuân Trường trên đường trở thành “Park Ji-sung Đông Nam Á”