Linh vật các kỳ World Cup thay đổi như thế nào?

Linh vật World Cup Nga 2018 là Sói Zabivaka.
Linh vật World Cup Nga 2018 là Sói Zabivaka.
Linh vật World Cup Nga 2018 là Sói Zabivaka.
Lên top