Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lê Huỳnh Đức về Sài Gòn