Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiếm thủ Lệ Dung “liệu cơm gắp mắm” để phẫu thuật