"Không có gì để mất", Hoàng Xuân Vinh sẽ lại làm nên lịch sử?