NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT THĂM CÁC ĐTQG:

Khơi dậy tinh thần dân tộc