CHUYỆN KHÔNG CHỈ CỦA CÔ GÁI VÀNG MỘT THỜI HUYỀN TRANG:

“Khí tiết của con người thể thao...”