TỪ NHỮNG SAI SÓT ĐÁNG XẤU HỔ CỦA TRỌNG TÀI:

Khi người ta cẩu thả với nghề...