Illarremedi nã đại bác, Tây Ban Nha thắng nhẹ nhàng Israel