Hữu Thắng yêu cầu học trò quên vé bán kết để đá với Campuchia