Hữu Thắng tuyên bố "ĐT Việt Nam chuẩn bị tất cả để đối đầu sức ép"