Hữu Thắng tự hào về tinh thần chiến binh của các học trò