Hữu Thắng “cảnh cáo” Ngọc Hải, yêu cầu học trò không coi nhẹ đối thủ