Hôm nay, Hội nghị BCH VFF: Dám bàn đúng chuyện đáng bàn?