ANH HÙNG LAO ĐỘNG - PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN OLYMPIC VIỆT NAM HOÀNG VĨNH GIANG:

“Hoàng Xuân Vinh xứng đáng danh hiệu Anh hùng Lao động hơn ngành thể thao”