Hoàng Xuân Vinh được Bộ trưởng VHTTDL gửi thư chúc mừng và thưởng “nóng”