Hoàng Đình Tùng - tuổi 32 không có nghĩa là hưởng thụ

Hoàng Đình Tùng là tấm gương ở Thanh Hóa. Ảnh: Minh Tuấn
Hoàng Đình Tùng là tấm gương ở Thanh Hóa. Ảnh: Minh Tuấn
Hoàng Đình Tùng là tấm gương ở Thanh Hóa. Ảnh: Minh Tuấn
Lên top