“Họ chỉ chuyền dài cho Tây, không thấy dấu ấn chiến thuật đâu cả”