HLV Trần Bình Sự về B.Bình Dương: Đất Thủ vẫn có chỗ cho người già