HLV Trần Bình Sự dẫn dắt B.Bình Dương: “Tôi như người đi xa trở về nhà”