HLV Nguyễn Thị Nhung “Đây là thành quả của khổ luyện“