HLV Mai Đức Chung: “Hãy tôn trọng quyết định của Hữu Thắng”