HLV Hữu Thắng “yêu cầu” Công Phượng phải vì mọi người