HLV Hữu Thắng tự hào với 73 phút của Xuân Trường trong màu áo Incheon United