HLV Hữu Thắng “từ chối khéo” lời khen của thầy Riedl