HLV Hữu Thắng không “xả trại”, rèn quân ở TP.Hồ Chí Minh