HLV Hữu Thắng: “Đừng đánh giá quá cao ĐT Việt Nam”