HAGL quyết hạ Hải Phòng: “Công Phượng sẽ là vị trí điều chỉnh để tạo đột biến”