“Giơ bảng bù giờ hai lần trong 1 hiệp đấu là sai hoàn toàn”